Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Projekt

„Jestem kronikarzem rodzinnym”. Wojenne losy rodzin wrocławskich gimnazjalistów

autor
Anna Chochowska
opiekun
Anna Chochowska
lokalizacja
Wrocław

Opis projektu

Wprowadzenie
Po II wojnie światowej Wrocław, podobnie jak i cały Dolny Śląsk, na mocy ustaleń konferencji poczdamskiej oddano pod polską administrację. Skutkiem tego były ogromne migracje ludności. Tutejszych Niemców przesiedlono, a na ich miejsce zaczęli napływać nowi mieszkańcy. Byli wśród nich repatrianci z ZSRR, reemigranci z Francji, Niemiec, Belgii i z innych krajów, a także ludność z Mazur, Kieleckiego, okolic Warszawy i Wielkopolski. Wielu z nich ze względu na trudne wojenne losy przyjechało na tzw. Ziemie Odzyskane w poszukiwaniu miejsca do osiedlenia się i rozpoczęcia nowego życia. Byli jednak i tacy, którzy znaleźli się tu pod przymusem — w wyniku przeprowadzonej w 1947 roku akcji przesiedleńczej (Ukraińcy, Łemkowie i Bojkowie).

Podjęłam próbę zapoznania młodzieży z doświadczeniami okresu II wojny światowej i z czasu przesiedleń oglądanymi poprzez wspomnienia ich najbliższych — krewnych, znajomych, sąsiadów. Przygotowany przeze mnie projekt miał służyć celom edukacyjnym, a także uczyć szacunku dla ludzkich przeżyć.

Realizacja projektu
Krok 1 – przygotowania
Odbyłam rozmowę z uczniami, aby przypomnieć im zasady przeprowadzania wywiadu. Rozmawialiśmy o zachowaniu wierności przekazu. Starałam się położyć duży nacisk na rzetelność i uczciwość w opisywaniu zdobytych materiałów. Przypomniałam, że dziennikarze dbają o autoryzację zebranego materiału. Wspólnie zastanawialiśmy się, czemu ma to służyć. Następnie ułożyliśmy katalog pytań, które uczniowie będą zadawać swoim rozmówcom.

Krok 2 – zbieranie wywiadów
Zgromadzenie odpowiedniego materiału zajęło uczniom dość dużo czasu. Młodzież zbierała relacje także poza Wrocławiem, spotykając się z krewnymi podczas przerwy świątecznej.

Krok 3 – spotkanie sprawdzające
Gdy wszystkie wywiady i relacje były skompletowane, spotkaliśmy się, aby sprawdzić, czy zostały zachowane zasady dziennikarskiej rzetelności oraz czy uzyskano wszystkie istotne informacje. Na tym spotkaniu uczniowie zadawali pytania dotyczące pojęć, określeń i wydarzeń, których nie rozumieli. Wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi i wyjaśnień, sięgając także do literatury przedmiotu.

Krok 4 – prezentacja
Kolejny etapie poświęcony był prezentacji — na razie we własnym gronie — efektów uczniowskich prac. Młodzież opowiadała o przeżyciach swoich bliskich z czasów II wojny światowej. Próbowała też odpowiedzieć na pytania: Jakie uczucia towarzyszyły wówczas ich bliskim? Ile lat mieli? Czy wszystkie ówczesne problemy skończyły się dla nich wraz z zakończeniem wojny?
Uczniowie formułowali swoje spostrzeżenia posługując się stwierdzeniami:
· Dowiedziałem/am się, że…
· Zdziwiło mnie, że…
· Obiecuję sobie, że…
Następnie uporządkowaliśmy zebrane wspomnienia i relacje, sprawdzając, które z opisywanych doświadczeń były najczęściej udziałem rodzin młodych mieszkańców Wrocławia.

Wiele osób z pokolenia ich babć i dziadków przeżyło w czasie wojny wywózkę do Niemiec na roboty przymusowe. Pracowali u niemieckich gospodarzy — bauerów — najczęściej w ciężkich warunkach, choć zdarzało się również, że spotykali się z przejawami dobroci [zob. dokument nr 1: Roboty przymusowe] [zob. Zaświadczenie o powrocie do Polski z robót przymusowych].

Częstym doświadczeniem była także niewolnicza praca w niemieckim obozie — kilka osób spośród tych, z którymi rozmawiali gimnazjaliści, przeżyło Oświęcim [zob. dokument nr 2: Wspomnienia obozowe] [zob. Potwierdzenie zatrudnienia w niemieckiej fabryce w Bielsku-Białej].
Z kolei dziadek jednego z uczniów trafił jako dziecko do syberyjskiego łagru [zob. dokument 3: Deportacja na Syberię].

Duża część rodzin dzisiejszych wrocławian pochodzi z Kresów Wschodnich (najczęściej ze Lwowa lub Wileńszczyzny). Do Wrocławia przyjechali w ramach tzw. powojennych repatriacji [zob. dokument 4: Przyjazd na Ziemie Odzyskane]. [zob. Karta repatriacyjna].

Krok 5 – przygotowanie wystawy
Na podstawie zgromadzonych materiałów uczniowie przygotowali wystawę przeznaczoną dla swoich kolegów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. Zaprezentowali tam autentyczne dokument ilustrujące wojenne losy ich bliskich, a także publikacje na temat II wojny oraz związaną z tym okresem poezję.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród rodziców. Z zaciekawieniem oglądali zdjęcia, czytali wywiady i wiersze. To również dzięki ich pomocy i zaangażowaniu uczniowie poznali przeszłość w inny, ciekawszy sposób.

Co zyskali „kronikarze rodzinni”?
Dzięki swojej pracy uczniowie poznali lata II wojny poprzez losy swoich bliskich. Odkryli, że byli oni uczestnikami wydarzeń historycznych, a teraz jako świadkowie dbają o to, aby nie zostały one zapomniane. Młodzież uświadomiła sobie, że historię tworzą ludzie, a nie wydarzenia.

Moi uczniowie stali się zarazem poszukującymi dziennikarzami, rodzinnymi kronikarzami, rozwijając poprzez to samodzielne i twórcze myślenie. Nauczyli się umiejętnie zadawać pytania, słuchać, opracowywać rzetelnie zdobyte informacje i przygotowywać ich prezentację.

Obserwując rozwój i zaangażowanie uczniów, zauważyłam, że właśnie takie formy i metody pracy pozwalają osiągnąć cele, które trudno jest realizować w tradycyjny sposób.
Anna Chochowska