Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych na platformie internetowej „Uczyć się z Historii”, zwanej w skrócie platformą UszH.
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na platformie UszH wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Podmiotem oferującym treści na platformie UszH oraz odpowiedzialnym za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów (z wyłączeniem szczególnych sytuacji wymienionych poniżej) jest Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zwana dalej podmiotem prowadzącym platformę.
 4. Podmiot prowadzący platformę dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na platformie UszH, ale dane i wiadomości zawarte na platformie UszH są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Fundacja Ośrodka KARTA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki błędnych danych lub nieaktualnych informacji zawartych w tekstach publikowanych na platformie UszH, a dotyczących działań podejmowanych przez inne podmioty, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na platformie UszH przez jej Użytkowników.
 5. Do publikacji na platformie UszH nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej i innej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.
 6. W razie stwierdzenia zaistnienia na platformie UszH treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem platformy oraz o wszelkich naruszeniach niniejszego regulaminu użytkownicy powinni powiadomić podmiot prowadzący platformę, przesyłając właściwą informację, na adres poczty elektronicznej uczyc.się.z.historii@karta.org.pl Podmiot prowadzący platformę podejmie niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia pochodzenia treści naruszających regulamin, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły lub naruszyły regulamin.
 7. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu

§2 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawem autorskim chroniona jest szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści, a także teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na platformie UszH.
 2. Prawa autorskie do treści publikowanych na portalu UszH posiada Fundacja Ośrodka KARTA oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach portalu UszH.
 3. Wszelkie materiały opublikowane na platformie UszH można kopiować, powielać, przechowywać, upowszechniać, przesyłać, drukować, publicznie odtwarzać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym z koniecznością powołania się na źródło, jakim jest portal UszH.
 4. Wykorzystanie materiałów z platformy USZH do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Fundacji Ośrodka KARTA.

§3 KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PLATFORMY

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach platformy UszH jest całkowicie bezpłatne.
 2. Użytkownicy platformy UszH mają możliwość założenia konta pozwalającego na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych na platformie UszH. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.
 3. Niektóre usługi dostępne na platformie UszH, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line, umożliwiają użytkownikom na samodzielne i dobrowolne udostępnianie swoich danych osobowych innym użytkownikom. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych użytkowników oraz nie zakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy platformy UszH, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na platformę UszH treści niezgodnej z regulaminem lub prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 7. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.

§4 USŁUGI NA PLATFORMIE UszH

A. Newsletter

 1. Prenumeratorem newslettera UszH może zostać każdy, kto posiada konto poczty elektronicznej.
 2. Prenumerata newslettera UszH jest bezpłatna.
 3. Rejestrując się (wypełniając formularz) jako odbiorca newslettera UszH, Użytkownik zgadza się otrzymywać newsletter UszH zawierający wiadomości o działalności platformy UszH oraz inne informacje dotyczące oferty programowej podmiotu prowadzącego platformę.
 4. Redakcja platformy UszH zastrzega sobie prawo do wysyłania innych, niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo realizowanych programach, ogłoszeń itp.) do subskrybentów newslettera UszH.
 5. Osoba chcąca zaprenumerować newsletter USZH musi:
  a) wypełnić formularz podając swój e-mail
  b) postąpić zgodnie z instrukcją o aktywacji konta
 6. Redakcja platformy UszH zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy subskrybentów newslettera UszH osoby naruszające niniejszy regulamin.
 7. Każdy użytkownik subskrybujący newsletter UszH może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji z subskrypcji i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.
 8. Redakcja platformy UszH nie odpowiada z treść ogłoszeń dołączanych do newslettera UszH podczas dalszego rozpowszechniania go przez użytkowników platformy UszH.

B. Publikacje

 1. Podmiot prowadzący platformę UszH udostępnia mechanizmy zgłaszania publikacji opisów projektów, artykułów, materiałów, wiadomości i ogłoszeń o działaniach związanych z tematyką portalu UszH przez jego użytkowników.
 2. Publikacja na łamach platformy UszH jest bezpłatna.
 3. Za publikację nadesłanej pracy na łamach platformy UszH użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne, z wyłączeniem sytuacji, gdy podmiot prowadzący portal UszH zamawia opracowanie materiału, opis projektu, artykuł itp. na zasadzie odrębnej umowy o dzieło lub sytuacji szczególnych, gdy ogłaszane są specjalne lub czasowe zasady gratyfikacji dla użytkowników za ich aktywność na portalu UszH.
 4. Za treści publikowane na platformie UszH odpowiedzialność ponosi podpisany użytkownik-autor tych treści.
 5. Użytkownik-autor podaje w e-mailu swoje dane: imię, nazwisko, stopień naukowy, specjalizację, nazwę szkoły, w której pracuje itp. W e-mailu autor zobowiązany jest umieścić dopisek: „Wyrażam zgodę na opublikowanie nadesłanej w załączniku pracy na platformie Uczyć się z Historii i jej wprowadzenie do sieci informatycznych przez podmiot prowadzący platformę, w szczególności do Internetu, w celu rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zgodnie z Regulaminem platformy Uczyć się z Historii.”
 6. Redakcja portalu UszH zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, w przypadku wątpliwości merytorycznych, materiał przesyłany jest do eksperta.
 7. Użytkownicy-autorzy, których minimum 3 prace zostały opublikowane na łamach portalu USZH mogą na życzenie otrzymać certyfikat publikacji (który może być załączany do dokumentacji awansu zawodowego).