Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Autor X
Projekt

Młodzież redaguje „Sianowskie Zeszyty Historyczne”

autor
Stanisław Kamiński, Sylwia Bagińska-Kijek
opiekun
Stanisław Kamiński, Sylwia Bagińska-Kijek
lokalizacja
Sianów

Opis projektu

Uczniowie sianowskiego gimnazjum i Zespołu Szkół z Dąbrowy pod opieką nauczycieli Stanisława Kamińskiego i Sylwii Bagińskiej-Kijek przygotowali dwie części „Sianowskich Zeszytów Historycznych”. Znalazły się w nich między innymi opowiadania pierwszych osadników, którzy dotarli na teren Sianowa po zakończeniu II wojny światowej. Prace nad książeczkami możliwe były dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, w ramach konkursu „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży”. Promocja wydawnictwa odbyła się 21 stycznia tego roku.

Zamiar spisania relacji pierwszych mieszkańców – osadników w Sianowie i jego okolicy powstał przy okazji przeprowadzonej w Gimnazjum Gminnym w Sianowie konferencji naukowej na temat: „Osadnictwo polskie na Pomorzu po II wojnie światowej w sześćdziesiątą rocznicę przybycia pierwszych osadników na Ziemię Sianowską”. Konferencja ta miała na celu upamiętnienie powojennych dziejów Sianowa i jego mieszkańców. Była także próbą odpowiedzi na takie pytania, jak: Czy Sianów został zdobyty, czy wyzwolony? Jaka jest prawda o tzw. ziemiach odzyskanych w świetle decyzji mocarstw sprzymierzonych na konferencji jałtańskiej i poczdamskiej? Czy przybywający z różnych stron Polski w tym z Kresów Wschodnich osadnicy mogą się czuć gospodarzami na tej ziemi, czy tylko czasowymi jej mieszkańcami? Jakie były warunki życia pierwszych osadników? Owocem konferencji była publikacja pt.: Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej.

W projekcie wzięły udział dwie grupy młodzieży: dziesięcioosobowa grupa uczniów z pierwszej klasy o profilu dziennikarskim gimnazjum w Sianowie oraz licząca tyle samo osób grupa z Zespołu Szkół z Dąbrowy. Obie grupy zostały podzielone na dwuosobowe zespoły. Wybrane osoby opracowywały materiały dotyczący zarysu dziejów Sianowa, inni angażowali się w pracę nad wywiadami z pierwszymi mieszkańcami Sianowa.

Należało niezwykle taktownie nawiązać kontakt z przyszłymi rozmówcami. Z pomocą w tym zakresie przyszedł pracownik Urzędu Miasta i Gminy Sianów, który zwrócił się z prośbą do mieszkańców o pozwolenie na przeprowadzenie wywiadów. Tam, gdzie było to możliwe, wykorzystywane były powiązania rodzinne. A więc w pierwszej kolejności do domów rozmówców poszli ci uczniowie, którzy byli ich wnukami czy prawnukami. Pozwoliło to na stworzenie przyjaznej atmosfery rozmowy. W innych przypadkach było do trudniejsze. Uczniowie już wcześniej poznali metody prowadzenia wywiadu, układania pytań oraz pozyskiwanie wiadomości o rozmówcach z innych źródeł, np. od sąsiadów czy znajomych. Przeprowadzono łącznie siedem wywiadów – jeden z wywiadów został podstawą opracowania osobnego artykułu. Część osób koncentrowała się na zadawaniu pytań, inni notowali i robili zdjęcia. Okazało się, że wszyscy rozmówcy stanowczo odmówili nagrywania swoich wspomnień na dyktafonie. Niektórzy rozmówcy odpowiadali na zadawane pytania, kilku z nich przygotowało swoje relacje samodzielnie.

Tematem wszystkich relacji miały być wspomnienia zaczynające się od momentu przyjazdu do Sianowa. Największym problemem w przygotowaniu publikacji okazał się brak czasu. Prace wymagały szczegółowych uzupełnień. Wiązało się to z koniecznością wielokrotnego ponawiania wizyt – problemy sprawiało czasem nawet umówienie spotkania, wiele pracy wymagało też autoryzowanie redakcyjnych poprawek. Dużo czasu zabrała uczniom redakcja materiałów wywiadów. Pierwsze wersje były z reguły chaotyczne i zawierały wiele błędów stylistycznych.

Promocja publikacji zorganizowana została w UMiG 21 stycznia tego roku. Wzięli w niej udział zaproszeni m. in. bohaterowie wywiadów. Na wstępie burmistrz omówił znaczenie publikacji, podkreślając wcześniejsze dokonania pod patronatem władz gminy w zakresie kształcenia patriotycznego i kulturowego organizowanych przez Gimnazjum Gminne, szkoły i właściwe komórki urzędu miejskiego.

Następnie przestawione zostały prezentacje obu zespołów redakcyjnych. Po prezentacji głos zabrali mieszkańcy Sianowa, ci, których relacje zostały opublikowane publikowaliśmy oraz ci, którzy chcieliby, aby również ich wspomnienia zostały utrwalone. Głos zabrali również uczniowie – redaktorzy obu części Zeszytów. Młodzi ludzie bardzo wysoko oceniali taką formę uczenia się historii i zgłaszali chęć uczestnictwa w następnych przedsięwzięciach tego typu.

O osadnictwie na terenach przyznanych Polsce w ramach rekompensaty za ziemie utracone na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej w wyniku drugiej wojny światowej ciągle jeszcze istnieje wiele kontrowersji. Inaczej o „Ziemiach Odzyskanych” mówiła propaganda PRL, inaczej na tę sprawę patrzą niektóre niemieckie organizacje. Jeszcze inną wymowę mają dokumenty historyczne zgromadzone w archiwach państwowych. Ukazanie prawdziwego obrazu przeszłości tych terenów potrzebne jest nie tylko pierwszym powojennym mieszkańcom tych ziem, ale również tym, którzy urodzili się już po wojnie i odczuwają potrzebę jasnego określenia swojej małej ojczyzny.

Opisywany projekt umożliwia młodym ludziom poznanie historii regionu z perspektywy relacji pierwszych osadników, ludzi, w których indywidualne życiorysy wpisała się wielka historia całego narodu. Uczniowie mieli okazję porównać wiedzę uzyskaną na lekcjach historii z doświadczeniami konkretnych, znanym im na co dzień osób, które budowały od podstaw powojenną sianowską społeczność.

Spotkania i rozmowy ze świadkami historii (oral history) oraz samodzielne opracowywanie materiałów było doskonałą metoda zachęcenia uczniów do poznawania historii i doskonalenia swojego warsztatu dziennikarskiego, młodzi ludzie mogli zdobyć doświadczenie w realizacji wywiadów, redakcji tekstów publicystycznych, korzystania z z materiałów archiwalnych czy pracy w bibliotece. Doskonalili również umiejętności weryfikowania informacji jako podstawy do samodzielnych wniosków i komentarzy.