Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Projekt

Wykorzystanie jeńców wojennych jako robotników przymusowych w III Rzeszy – na przykładzie losu jeńców Stalagu IB Hohenstein

autor
Jakub Kosakowski, Alina Ślimak
opiekun
Alina Ślimak
lokalizacja
Dobre Miasto, Olsztynek

Opis projektu

CELE PROJEKTU:
• upowszechnienie informacji na temat historii jeńców wojennych Stalagu IB Hohenstein,
• upowszechnienie informacji na temat wykorzystania jeńców wojennych Stalagu IB Hohenstein do pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy,
• stworzenie strony internetowej na temat historii jeńców wojennych Stalagu IB Hohenstein oraz wykorzystywania jeńców Stalagu IB do pracy przymusowej,
• stworzenie projektu o charakterze badawczym, informacyjnym i dydaktycznym.

METODY I FORMY PRACY: burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, metoda heurezy oraz metoda skojarzeń, ćwiczeń praktycznych, analizy źródeł.

KLUCZOWE POJĘCIA: jeńcy wojenni, wykorzystanie jeńców wojennych do pracy przymusowej, stalag, praca przymusowa, praca niewolnicza, robotnik przymusowy.

PRZEBIEG PROJEKTU:

PRZEBIEG LEKCJI:

1) Obejrzenie filmu pt. Stracone lata 1939-1945. Terror, codzienność, praca przymusowa: https://edukacja.wojnaipamiec.pl/konteksty/film-pt-stracone-lata-1939-1945-terrorcodziennosc-praca-przymusowa#/zadania

2) Wyszukanie na portalu edukacyjnym Wojna i Pamięć informacji na temat pracy niewolniczej jeńców wojennych w III Rzeszy.

DZIAŁANIA POZALEKCYJNE:
1) Wyjazd do Olsztynka – wizyta w Urzędzie Miasta w Olsztynku, zwiedzanie Multimedialnego Muzeum Stalagu IB Hohenstein, odwiedzenie terenu byłego obozu, cmentarza w Sudwie i miejsc upamiętniających historię jeńców wojennych.
2) Dokumentowanie działań (fotografowanie, wywiad, sporządzenie notatek).
3) Zbieranie źródeł: wypożyczenie książek, wyjazd do bibliotek w Olsztynie, wypożyczenie czasopism, przeszukiwanie stron internetowych, archiwów, nawiązanie kontaktów ze specjalistami w zakresie historii Stalagu IB Hohenstein, pozyskanie archiwum rodziny Gryżewskich.
4) Prace koncepcyjne nad realizacją projektu.
5) Wybór formy realizacji projektu.
6) Edytowanie strony internetowej obozu Stalag IB Hohenstein ze szczególnym uwzględnieniem zakładki: Wykorzystywanie jeńców do pracy przymusowej. Ponadto w zakładce: Relacje, wspomnienia o obozie przedstawienie wspomnienia jeńców: polskich, francuskich, radzieckich na temat ich przymusowej pracy na rzecz III Rzeszy.
7) W dalszym ciągu zbieranie źródeł, kontakt ze specjalistami, historykami.
8) Przygotowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem treści z portalu edukacyjnego ze strony Ośrodka Karta: https://edukacja.wojnaipamiec.pl/ oraz informacji ze strony stworzonej przez nas: https://stalaghohenstein.wordpress.com/ Scenariusz lekcji pt. Wykorzystanie jeńców wojennych jako robotników przymusowych w III Rzeszy – na przykładzie losu jeńców Stalagu IB Hohenstein został zamieszczony w zakładce: Edukacja.

FINAŁ
1) Powstała i została upubliczniona strona internetowa: https://stalaghohenstein.wordpress.com/
2) Powstał i został upubliczniony scenariusz lekcji pt. Wykorzystanie jeńców wojennych jako niewolników III Rzeszy – na przykładzie losu jeńców Stalagu IB Hohenstein – zamieszczony w zakładce: Edukacja. W scenariuszu lekcji wykorzystano informacje z portalu edukacyjnego ze strony Ośrodka Karta: https://edukacja.wojnaipamiec.pl/

W ramach projektu powstała strona internetowa i konspekt zajęć edukacyjnych (do pobrania po prawej stronie) na temat wykorzystania jeńców wojennych jako robotników przymusowych w III Rzeszy – na przykładzie losu jeńców Stalagu IB Hohenstein.

Bibliografia:

MATERIAŁY POMOCNICZE: • portal edukacyjny: https://edukacja.wojnaipamiec.pl/ • B. Kuźniewski, A. Suchowiecki, Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein, Olsztynek 2013 • F. Połomski, Aspekty rasowe w postępowaniu z robotnikami przymusowymi i jeńcami wojennymi III Rzeszy (1939-1945), Wrocław 1976 • Z. Lietz, Obozy jenieckie w Prusach Wschodnich 1939-1945, Warszawa 1982 • S. Łagodziński, Stalag IB Hohenstein: (w świetle zeznań świadków), Komunikaty Mazursko- Warmińskie nr 3-4, Olsztyn 1977 • R. Otto, R. Keller, J. Nagel, Radzieccy jeńcy wojenni – liczby i skala problemu, [w]: „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, t. 37 • https://osa.archiwa.org/ • https://la-gazette-des-ancetres.fr/ • https://obd-memorial.ru/html/ • https://karta.org.pl/