Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Zagadnienie

Stereotypy uprzedzenia dyskryminacja

Projekty

''
Projekt

„I nastała cisza… Rakutowo na Kujawach”

autor Małgorzata Ratkowska, Longin Graczyk 

Obóz wolontariuszy w ramach projektu „I nastała cisza… Rakutowo na Kujawach” trwał od 19 lipca do 1 sierpnia 2009 roku. Jego uczestnicy prowadzili prace dokumentacyjne i porządkowe na opuszczonych cmentarzach poniemieckich w Kowalu i okolicach, a także zbierali historie i wspomnienia starszych mieszkańców. Obóz stał się okazją do zdobycia umiejętności w przeprowadzaniu badań naukowych w terenie, ich dokumentowaniu, pracach konserwatorskich, ale i umiejętności działania w grupie, współpracy z osobami z innego kręgu kulturowego i ze społecznością lokalną.

Projekt

„It is black or white – my i świat wokół nas” – warsztaty antydyskryminacyjne

autor Grupa edukacyjna „Mifgash”: Katarzyna Odrzywołek, Ewa Dyngosz, Magdalena Kolarska, Marta Kocańda 

Warsztaty antydyskryminacyjne „It is black or white – my i świat wokół nas” są elementem programu edukacyjnego Grupy Mifgash. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności licealistów, ale również uczniów techników i szkół zawodowych, a nawet studentów kierunków humanistycznych. Warsztaty zawierają elementy scenariusza Relacje „mniejszość- większość” z podręcznika Historia a prawa człowieka Fundacji Ośrodka KARTA. Bazują także na koncepcie szwajcarskiego pedagoga Johann’a Pestalozzi’ego „head, heart and hand” – „głowa, serce, ręce”, odnoszącym się do wiedzy, empatii oraz działania.

""
Projekt

„Lojalni sąsiedzi czy wrogowie?” Inowrocławscy Niemcy w przededniu II wojny światowej

autor Paulina Tomczykowska i Krystian Chołaszczyński 

Projekt został przygotowany w ramach szóstej edycji konkursu „Historia Bliska” Fundacji im. Batorego oraz Ośrodka Karta, zatytułowanej:Obcy wśród swoich — doświadczenie XX wieku. [2001/2002] Dwoje uczniów inowrocławskiego liceum zainteresowało się historią mniejszości niemieckiej zamieszkującej przedwojenny Inowrocław. W oparciu o bogaty materiał źródłowy (dokumenty i świadectwa, do zebrania których zaangażowali także koleżanki i kolegów ze szkoły) autorzy prześledzili, jak kształtowały się w ich rodzinnym mieście wzajemne relacje pomiędzy Polakami i Niemcami tuż przed i tuż po wybuchu II wojny. Pokazali wiele przykładów zachowań odbiegających od stereotypów, próbowali też wniknąć w istotę mechanizmów, które uczyniły z dotychczasowych sąsiadów śmiertelnych wrogów, doprowadzając — po obu stronach — do wielu niewinnych ofiar.

""
Projekt

„Mury mówią”. Znaki wrogości — zrozumieć — reagować

autor Koordynacja projektu: Katarzyna Nowak, Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ Grupa 

Symbole nazistowskie i rasistowskie nie znikają, niestety, z przestrzeni publicznej polskich miast. Odwołujące się do totalitarnej ideologii napisy, hasła, szablony dla większości przechodniów pozostają jednak niezauważalne. Ich obecność jest tolerowana. Projekt „Mury mówią” zwraca uwagę na obecność tego typu treści w przestrzeni miejskiej Oświęcimia, miasta, które było szczególnym świadkiem zła II wojny światowej i Holocaustu.

""
Projekt

„Rzetelne dziennikarstwo – walka ze stereotypami i uprzedzeniami”

autor Zuzanna Krzysztofik, Hugo-Alexander Frohn 

Młodzież z Niemiec, Polski i Ukrainy zajęła się aktualnymi debatami prasowymi na temat związanych z II wojną światową wypędzeń i przymusowych przesiedleń. Jako główny „produkt” projektu powstała trójjęzyczna gazeta z napisanymi przez uczestników komentarzami do wybranych artykułów.

Eleanor Roosevelt z Powszechną deklaracją praw człowieka
Projekt

„Sąsiedzi: obcy czy przyjaciele?

autor Cäcilia Sorger, Kristina Pokorná 

Na terenie pogranicza Bawarii i Republiki Czeskiej na wspólne relacje między mieszkającymi w sąsiedztwie Niemcami i Czechami nadal wplywa dramatyczna przeszłość. Pamięć o drugiej wojnie światowej i następujących po niej wypędzeniach ludności niemieckiej z terytorium Czech oraz doświadczenie Żelaznej Kurtyny tworzy stereotypy, które do tej pory funkcjonują w społeczeństwie.

Projekt pochodzi z niemieckiej strony partnerskiej „Lernen aus der Geschichte”.

Auschwitz
Projekt

„W drodze z Israelem Loewensteinem.” Uczniowie z Berlina w Oświęcimiu.

autor Dagmar Schneider-Krane 

Uczniowie Szkoły Głównej, z których część miała wrogie nastawienie do obcych, dzięki spotkaniu z ocalonym z Holocaustu przekonali się, jak silne piętno na życiu ofiar wywarła dyskryminacja i prześladowanie. Dzięki wyjazdowi do Muzeum Pamięci w Oświęcimiu w towarzystwie świadka tamtych czasów, uczniowie zostali uwrażliwieni na popełnione tam zbrodnie oraz na następstwa tych wydarzeń. Poznali wagę przestrzegania praw człowieka i demokratycznego systemu prawa.
 
Projekt pochodzi ze strony partnerskiej „Lernen aus der Geschichte”.

""
Projekt

Do Izraela z „Brundibárem — Opera dziecięca „Brundibár” (Nach Israel mit Brundibár — Die Kinderoper „Brundibár”)

autor Volker Ahmels 

„Brundibár”, czeska opera dziecięca, powstała w 1938. Między 1942 a 1944 była wystawiana ponad 50 razy w getcie w Terezinie przez osadzone tam dzieci. Uczniowie szkoły muzycznej w Schwerinie przygotowali operę w 1996. Zostali z nią zaproszeni do Izraela i tam, oprócz innych świadków historii, spotkali także Zvi Cohena, swego czasu jedno z muzykujących dzieci w getcie w Terezinie.
Opis projektu pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”

Rare color photo of the trial at Nuremberg, depicting the defendants, guarded by American Military Police
Projekt

Dyskryminacja dotyka nas wszystkich!

autor Norymberskie Centrum Praw Człowieka 

Projekt zainicjowany został 15.09.2010 roku z okazji 75 rocznicy Ustaw norymberskich i realizowany jest od tego czasu w grupach dzieci i młodzieży. Skierowany jest do uczniów szkół powszechnych począwszy od 7 roku nauki, studentów oraz innych grup potencjalnie zainteresowanych z kręgu edukacji szkolnej i pozaszkolnej. W dużej mierze sfinansowany został przez fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft).

Deklaracja Praw Człowieka
Projekt

KROK NAPRZÓD: prawa człowieka w trudnych momentach historii

autor Marta Gawinek-Dagargulia 

Warsztat dotyczy znaczenia praw i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych. Uczestnicy zastanawiają się nad ingerencją państwa w życie obywateli, szczególnie w obliczu wojny. W wyniku warsztatu wzrasta świadomość na temat różnorodności i nierówności szans w społeczeństwie w ważnych momentach historycznych. Szczególnie chodzi o rozwijanie rozumienia możliwych konsekwencji osobistych dla osób należących do mniejszości społecznych i grup kulturowych w różnych momentach historii.

""
Projekt

Metropolitanka a historia i prawa kobiet

autor Instytut Kultury Miejskiej 

„Metropolitanka” to realizowany na Pomorzu od 2012 r. przez społeczną grupę działającą przy Instytucie Kultury Miejskiej projekt herstoryczny (z ang. “her story” – „jej historia”, w przeciwieństwie do “history” – „jego historia”) informujący o roli kobiet w historii, często pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych rozmowach. Na podstawie zebranych informacji powstał szlak pokazujący udział kobiet w narodzinach ruchu społeczno-politycznego „Solidarność” i strajkach w dawnej Stoczni Gdańskiej.

Projekt

Międzynarodowe Spotkania Młodzieży w Dachau

autor Internationale Jugendbegegnung Dachau 

Od 1983 roku każdego lata, ponad 100 młodych ludzi z różnych krajów spotyka się w miejscu dawnego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau w Niemczech by dyskutować na temat przeszłości Niemiec, zbrodni nazistowskich, a także współczesnych zagadnień związanych z dyskryminacją, rasizmem i współżyciem różnych narodów i kultur. Pod okiem organizatorów spotkań i wolontariuszy uczestniczą w warsztatach, […]

Projekt

Nieznani bohaterowie i bohaterki / Unsung heroes – historia w edukacji dla tolerancji

autor Marzanna Pogorzelska 

Projekt w modelowy sposób łączy historię i współczesność, a spoiwem pomiędzy tymi wymiarami są właśnie prawa człowieka. Został on zapoczątkowany w amerykańskim centrum edukacyjnym the Lowell Milken Center. W Kędzierzynie-Koźlu projekt realizowała szkolna grupa Amnesty International, dlatego prawa człowieka były nieodłączną częścią tego projektu, realizowanego w kontekście przeciwdziałania antysemityzmowi i nietolerancji wobec Romów. Prawa człowieka były komponentem „horyzontalnym” w działaniach projektowych.

""
Projekt

Odbudowa Kościoła Mariackiego w Chojnie — wspólne dzieło Polaków i Niemców

autor Joanna Krzewska 

Uczennica szczecińskiej szkoły średniej rekonstruuje dzieje odbudowy Kościoła Mariackiego w Chojnie, podjętej przez polsko-niemiecką fundację. Próbuje poznać motywacje byłych niemieckich mieszkańców miasta uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Projekt powstał jako praca konkursowa w ramach trzeciej edycji konkursu Fundacji im. Stefana Batorego i Ośrodka Karta zatytułowanej

Powiązane zagadnienia

Stereotypy uprzedzenia dyskryminacja
""
Projekt

Osoby z trudnościami w uczeniu się zwiedzają Muzeum Pamięci Hadamar (Besucher mit Lernschwierigkeiten in der Gedenkstätte Hadamar)

autor Uta George 

Stowarzyszenie Promocji Muzeum Pamięci Hadamar e.V. oraz Sieć People First Deutschland e.V. tworzą razem program dla zwiedzających w tzw. języku łatwym do zrozumienia, który nadaje się również dla osób z trudnościami w uczeniu się.Projekt pochodzi ze strony partnerskiej „Lernen aus der Geschichte”.

Figura człowieka na tle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Projekt

Prawa człowieka i historia dla uczniów ośrodków wychowawczych

autor dr Kinga Anna Gajda 

Kiedy porusza się prawa oskarżonych i skazanych podkreśla się przede wszystkim aspekt prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu (np. Monika Lipka w podręczniku „Historia a prawa człowieka”). Lipka w krótkim wstępie do scenariuszy zajęć, które wykorzystałam podczas ostatnich warsztatów z pensjonariuszami ośrodka wychowawczego, słusznie zauważa, iż „uniwersalny charakter praw człowieka jest często podważany przez rządzących, a ich interpretacja pozostaje zależna od wyznawanej filozofii” (s. 107). Podczas zajęć z wychowankami ośrodków wychowawczych powinna być poruszana jednak nie tylko kwestia sprawiedliwego procesu, ale przede wszystkim – praw człowieka przysługujących więźniom po wyjściu z więzienia oraz różnych praw więźniów w różnych kulturach.

Eleanor Roosevelt z Powszechną deklaracją praw człowieka
Projekt

Projekt antyrasistowski dla bezrobotnej młodzieży (Antirassismus-Projekt für arbeitslose Jugendliche)

autor dr Michael Düsing, Heike Liebsch 

Od roku 1998 młodzi ludzie bez pracy w ramach nauki zawodu “specjalista w dziedzinie usług w zakresie informacji i mediów” badają historię Żydów w swoim ojczystym powiecie Freiberg oraz w sąsiadujących z nim miastach czeskich. Do ich zadań należy obok pracy w archiwum i spotkań ze świadkami historii również opieka nad cmentarzami żydowskimi w Saksonii i Północnych Czechach wraz z ich dokumentacją.
Projekt pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”.

Projekt

Równi w różnorodności – mniejszości narodowe w kalejdoskopie

autor Zespół Fundacji „Rodowo” 

Spotkanie Polaków z przedstawicielami mniejszości białoruskiej i niemieckiej w Polsce oraz mniejszości polskiej na Litwie. Celem projektu było przybliżenie uczestnikom praw, tradycji oraz działalności kulturalnej i oświatowej mniejszości w Polsce i na Litwie oraz przyczynienie się do porozumienia i współpracy pomiędzy multiplikatorami.

Wysiedlenie Polaków z Wielkopolski w 1939 roku.
Projekt

Spotkania Lipsk – Marcinowice

autor Karoline Gil 

W ramach projektu polscy i niemieccy uczniowie przeprowadzili wywiady z ludźmi, którzy po zakończeniu II wojny zostali przesiedleni z regionów, w których się urodzili (Dolny Śląsk i Kresy Wschodnie). Spotkania zostały nagrane i w ten sposób powstała dokumentacja osobistych wspomnień świadków historii. Uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami i prezentowali swoje filmy.

Projekt

Szkoła Dialogu

autor Zespół Fundacji 

Celem „Szkoły Dialogu” jest poszerzanie wiedzy młodzieży na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce poprzez samodzielne odkrywanie i upamiętnianie historii przedwojennej społeczności żydowskiej w miejscu, w którym żyją. Zajęcia kierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i składają się z czterech spotkań oraz przygotowywania przez uczniów wycieczki po żydowskich zabytkach danej miejscowości.

Projekt

Warsztat „Prawa społeczne” – scenariusz

autor Monika Lipka 

Społeczne prawa człowieka dotyczą prawa do pracy, ochrony socjalnej, zdrowia, życia rodzinnego, udziału w życiu kulturalnym oraz edukacji. Pod każdym z wymienionych praw kryje się szereg innych: prawo kobiet i mężczyzn do równego traktowania i równych szans w zatrudnieniu, prawo pracownika do zarabiania na życie swobodnie wybraną pracą, prawo do opieki medycznej, dostęp do mieszkań o odpowiednim standardzie, prawo do łączenia się rodzin, prawo obywateli do opuszczenia własnego kraju. Mówi o nich Europejska Karta Społeczna − międzynarodowa konwencja Rady Europy, przyjęta w Turynie w 1961 r. przez dwadzieścia osiem państw na świecie. W Polsce prawa te gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Warsztaty udostępniane są w Internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Projekt

Warsztat „Relacje mniejszość–większość” – scenariusz

autor Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota 

Dyskusja o przestrzeganiu praw mniejszości w odniesieniu do dzisiejszej Polski wydaje się raczej teoretyczna, gdyż jej mieszkańcy, funkcjonujący w homogenicznym etnicznie społeczeństwie, nie mają tak regularnego kontaktu z przedstawicielami łatwej do zidentyfikowania mniejszości, jak członkowie wielokulturowych społeczeństw. Dlatego opinie i postawy Polaków wynikają często z ideologii, religii czy z bezrefleksyjnego naśladowania najpopularniejszych w danym środowisku zachowań. Nawet gdy część z nich ma osobiste doświadczenia i kontakty z tak zdefiniowanymi mniejszościami (np. z osobami z niepełnosprawnością), to te epizodyczne spotkania nie prowadzą do uwrażliwienia na prawa członków danej mniejszości w skali społecznej. Aby zachęcić do refleksji nad tym stanem rzeczy, należy umożliwić uczestnikom warsztatu postawienie się w sytuacji członków mniejszości, by mogli oni doświadczyć „na własnej skórze” czym przejawia się i „jak smakuje” dyskryminacja, wykluczenie, marginalizacja. Warsztaty udostępniane są w Internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

""
Projekt

Żywa Biblioteka – Nie oceniaj książki po okładce

autor autorzy pierwowzoru – grupa młodych ludzi skupiona wokół organizacji Stop the Violence, we Wrocławiu grupa młodych ludzi skupiona wokół Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa i Mediateki Grupa wiekowa: grupa mieszana 

Żywa Biblioteka jest metodą edukacji o Prawach Człowieka wykorzystywaną w 45 krajach świata do przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Skuteczność tej metody polega na bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami dyskryminowanych grup podczas rozmowy. Projekt ma charakter otwartego wydarzenia zorganizowanego w formie biblioteki. Odwiedzający Żywą Bibliotekę mają możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną „książką” – osobą reprezentującą grupę, z którą związane są pewne stereotypy, która jest nieakceptowana lub wykluczana ze społeczeństwa.

Artykuły

Artykuł

Edukacja na rzecz praw człowieka i edukacja historyczna. Kilka uwag na temat łączenia

 

Wiele osób zajmujących się do tej pory tylko nauczaniem historii może mieć wątpliwości, czy nauczanie historyczne powinno być narzędziem nauczania stawiającego w swoim centrum prawa człowieka. Łączenie obu dziedzin sprawia trudność nie tylko aktywistom, nauczającym, ale także układającym plany nauczania, pracującym w miejscach pamięci. Edukacja tematyzująca prawa człowieka jak i edukacja historyczna, a także edukacja historyczna, a w szczególności nauczanie o Holokauście istniały długi czas nawet całkiem obok siebie. Ich połączenie stało się w pewnym stopniu możliwe dopiero poprzez rozróżnienie pomiędzy edukacją o prawach człowieka, na rzecz praw człowieka oraz edukacją w kontekście praw człowieka.

16–03–2019 Agnieszka Kudełka
Artykuł

Wołyń 1943 – jak uczyć o niezaleczonej ranie?

 

W dn. 14 czerwca o 18.00 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej odbyła się debata pt. Wołyń 1943 – jak o tym uczyć? Debata ta została zorganizowana przez Klub Trójki Polskiego Radia we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i wyemitowana w Klubie Trójki w dn. 21 czerwca.

Autor: Agnieszka Kudełka